ALGEMENE VOORWAARDEN PTI COACHING

PTI COACHING (info@pticoaching.nl)

gedeponeerd op 01-07-2019 bij Kamer van Koophandel onder nummer 75306514.

DEEL I. ALGEMEEN DEEL

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘PTI’: een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap onder firma (VOF), die tot doel heeft het aanbieden en begeleiden van sportactiviteiten en het geven van voedingsadvies.

‘overeenkomst’: een overeenkomst tussen PTI en de opdrachtgever tot training, (online) coaching en/of het verrichten van andere diensten en/of de verkoop van producten door PTI.

‘overeenkomst op afstand’: een overeenkomst waarbij in het kader van een door PTI georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

‘opdrachtgever’: De natuurlijk persoon/consument of het bedrijf die/dat een overeenkomst aangaat met PTI.

‘bedrijf’: de opdrachtgever, al dan niet rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf.

‘consument’: de opdrachtgever/natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met PTI

‘schriftelijk’: onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail of

enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld (waaronder ‘SMS’ en ‘WhatsApp’).

‘training’: (personal) trainingssessies en coaching met behulp van bewezen trainings- en voedingsschema’s, een bewegingsassessment, houdingsanalyse metingen en testen, verzorgd door  PTI ten behoeve en/of in opdracht van de opdrachtgever.

‘product’: door PTI, al dan niet online, verkochte roerende zaken zoals maar niet uitsluitend, voedings- en sportsupplementen en merchandise.

‘herroepingsrecht’: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

‘bedenktijd’: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

‘duurzame gegevensdrager’: elk hulpmiddel, waaronder ook e-mail, dat de consument of PTI in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

‘retourformulier’: het in Bijlage I van deze voorwaarden en in de webshop van PTI opgenomen retourformulier. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen PTI en de opdrachtgever. Voor zover bepalingen uit de overeenkomst tussen partijen strijdig zouden zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij PTI zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het hierboven bepaalde en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Totstandkoming & herroeping

Tussen PTI en de opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand, zodra PTI de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard, dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt. Indien de consument het aanbod van PTI langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PTI onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door PTI is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PTI passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal PTI daartoe passende veiligheids-maatregelen in acht nemen.

PTI zal bij het product aan de consument de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 1. het bezoekadres van de vestiging van PTI waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het retourformulier.

Herroepingsrecht bij producten:

De consument kan een overeenkomst die is gesloten op afstand (bijvoorbeeld online) met betrekking tot de aankoop van een product, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. PTI mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. PTI mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Herroepingsrecht bij diensten:

De consument kan een op afstand (bijvoorbeeld online) gesloten dienstenovereenkomst gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. PTI mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten & diensten

Indien PTI de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping (te vinden op de website van PTI) niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Indien PTI de bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 4 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waarde-vermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in deze bepaling. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als PTI hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 5 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan PTI. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hier bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan PTI. Dit hoeft niet als PTI heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door PTI verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als PTI niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als PTI aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument PTI een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door PTI is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien: a. PTI de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepings-recht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeen-komsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 – Verplichtingen van PTI bij herroeping

Als PTI de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. PTI vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door PTI in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij PTI aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. PTI gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft PTI de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

PTI kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als PTI dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Diensten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PTI de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8 – Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van PTI zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

De opdrachtgever is aan PTI een vooraf vastgesteld en schriftelijk in de overeenkomst overeengekomen honorarium verschuldigd. Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en terstond opeisbaar. De eerste vooruitbetaling vindt plaats bij inschrijving door een online- of pinbetaling bij PTI en de volgende betalingen steeds vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst stilzwijgend is verlengd voor 90 dagen conform het bepaalde in artikel 16, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand en het teveel betaalde abonnementsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. Indien de betaling niet door PTI automatisch kan worden geïncasseerd, zal PTI de incasso nogmaals aanbieden aan de bank van opdrachtgever. Indien opdrachtgever ook na in gebreke te zijn gesteld, niet alsnog aan diens betalingsverplichting aan PTI voldoet, dan verkeert opdrachtgever in verzuim. PTI is dan bevoegd om incassokosten in rekening te brengen en de vordering uit handen te geven. Ook kan PTI de overeenkomst met directe ingang beëindigen of haar verplichtingen opschorten. Opdrachtgever is in dat geval alle abonnementsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst vermeerderd met de incassokosten.

Koop op afstand

In geval van koop op afstand, bijvoorbeeld online, van diensten of producten dienen de door de consument verschuldigde bedragen, voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Wanneer vooruit-betaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PTI te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door PTI is gewezen op de te late betaling en PTI de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PTI gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende

€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. PTI kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 – Uitvoering overeenkomst

PTI heeft het recht werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. PTI voert haar dienstverlening in het kader van de opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Het betreft hier een inspannings-verplichting en geen resultaatsverplichting. PTI staat niet in voor het succes en welslagen van zijn dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

Artikel 11 – Gezondheid

Door aanvaarding van de overeenkomst bevestigt de opdrachtgever/consument dat hij of zij naar beste weten in goede lichamelijke conditie verkeert en dat hij of zij geen medische indicaties heeft die deelname aan sportactiviteiten zouden kunnen belemmeren. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen en opvolgen van medisch advies met betrekking tot medische indicaties en/of medicatie en het informeren van PTI daarover. Medisch advies kan opdrachtgever inwinnen bij zijn of haar behandelend arts.

Artikel 12 – Persoonsgegevens & privacy

Indien PTI persoonsgegevens van de opdrachtgever verkrijgt, zullen deze voor geen andere doelstellingen worden gebruikt dan voor het geven van persoonlijk sport- en/of voedingsadvies en/of het voeren van de administratie en deze zullen zonder toestemming van de opdrachtgever niet aan derden worden verstrekt, tenzij PTI daartoe wettelijk is of wordt verplicht. PTI neemt bij de uitvoering van haar diensten de geldende privacy wet- en regelgeving in acht zoals de AVG. Voor nadere informatie hierover zoals het privacystatement en –beleid verwijst PTI naar de website www.pticoaching.nl.

Beeldrecht

Tijdens trainings- en coaching sessies van PTI worden geregeld (video)beelden van acties en sfeerbeelden gemaakt en/of opgenomen waarop deelnemers c.q. leden van PTI staan afgebeeld. Deze (video)beelden kunnen op de website van PTI en/of via social mediakanalen die PTI gebruikt worden geplaatst. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit via info@pticoaching kenbaar te worden gemaakt. Betroffen beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. Deze opt-out mogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de deelnemer niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Deelname aan de training of andere sportactiviteiten van PTI geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever. PTI is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die opdrachtgever lijdt, als gevolg van een ongeval of letsel dat ontstaat tijdens of in verband met de training of andere sportactiviteiten van PTI, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens PTI. PTI is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen van opdrachtgever in en rondom de bedrijfslocatie(s) van PTI, opdrachtgever of andere locaties alwaar de training plaatsvindt. PTI stelt kluisjes ter beschikking waarin persoonlijke eigendommen kunnen worden bewaard. Van bewaarneming is geen sprake. Artt. 7:600 ev. BW zijn niet van toepassing. PTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) het gebruik van kluisjes, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens PTI. In het geval dat PTI desondanks aansprakelijk is jegens opdrachtgever, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van een door PTI afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien deze verzekering ontbreekt, dan wel geen aanspraak op dekking of enige uitkering geeft, dan is de aansprakelijkheid van PTI te allen tijde beperkt tot het honorarium per opdracht of het door opdrachtgever voor de lopende periode betaalde abonnementsgeld.

Artikel 14 – Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan een training van PTI, dan dient hij dit minimaal 24 uur voor aanvang van de training mondeling of schriftelijk te melden aan PTI. Indien de opdrachtgever zijn verhindering korter dan 24 uur voor aanvang van een training aan PTI doorgeeft, dan vervalt het recht om deze training op een later moment in te halen zonder het recht van opdrachtgever op verrekening of restitutie van enig bedrag. Trainingen beginnen exact op het geplande tijdstip. Vertragingen bij aanvang zijn geen reden om de training te verlengen tot buiten de resterende duur van de geplande tijd. Indien opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is bij een training, dan heeft PTI het recht om deze training te annuleren.

Artikel 15 – Overmacht

Indien in geval van overmacht aan de zijde van PTI een training geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen van PTI opgeschort dan wel geannuleerd, zonder dat de opdrachtgever daardoor enig recht

heeft op schadevergoeding. Aan overmacht wordt gelijk gesteld een onvoorziene omstandigheid betreffende personen, materialen en/of (sport)accommodatie(s) waardoor het voor PTI onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk of onevenredig kostbaar om de overeenkomst na te komen, dat daardoor naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van PTI kan worden gevergd.

Artikel 16 – Duur & beëindiging

Een door de opdrachtgever/particulier afgesloten abonnement wordt aangegaan voor de duur van 90, 180 of 365 dagen in de varianten twee maal per week of onbeperkt sporten en is niet tussentijds opzegbaar. Zonder tijdige opzegging, wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor een opvolgende duur van 90 dagen, waarna opzegging op ieder moment mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Opzegging van het eerste aangegane abonnement van 90, 180 of 365 dagen moet, om stilzwijgende verlenging met 90 dagen te voorkomen, worden opgezegd tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van respectievelijk één (1) maand.

Artikel 17 – Wijziging van de voorwaarden

PTI is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. PTI zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Artikel 18 – Producten en merchandise

PTI staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat PTI er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door PTI, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover PTI kan doen gelden indien PTI is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van PTI, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.

Artikel 19 – intellectuele eigendom

PTI dan wel haar licentiegevers behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door haar gevoerde woord- en beeldmerken. Elke vorm van verveelvoudiging, reproductie of anderszins gebruik zonder dat PTI daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven is niet toegestaan.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen PTI en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomt tussen PTI en de opdrachtgever zullen uitsluitendworden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

DEEL II. AANVULLENDE VOORWAARDEN CORPORATE COACHING

Artikel 21 – Toepasselijkheid

De voorwaarden in dit Deel II. gelden in aanvulling op de standaardvoorwaarden van PTI uit Deel I. van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden in beide delen vormen een onlosmakelijk geheel.

Artikel 22 – Corporate Coaching

Toepasselijkheid

PTI sluit overeenkomsten met zowel consumenten als bedrijven. De artikelen in Deel I. van deze voorwaarden die op consumenten van toepassing zijn, gelden ook voor bedrijven waarmee een overeenkomst is gesloten, tenzij daarvan in dit Deel II. wordt afgeweken. Verwijzingen naar “consument(en)” in Deel I. worden daarom geacht ook te verwijzen naar “Bedrijven” voor zover die verwijzingen niet conflicteren met dit Deel II.

Consumentenkoop

Afdeling 2b van Boek 6 BW (artt. 230g t/m 230z) en de daarop gebaseerde bepalingen uit deze algemene voorwaarden (artt. 3 t/m 7), in het bijzonder de bepalingen ter zake het herroepingsrecht zijn niet van toepassing.

Persoonsgegevens

Het bedrijf dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door PTI. Voor de wijze waarop PTI in voorkomend geval persoonsgegevens verwerkt, verwijst PTI naar het op zijn website www.pticoaching.nl te raadplegen privacy-statement.

Duur en opzegging

Een overeenkomst kan uitsluitend tussen het bedrijf en PTI worden aangepast, verlengd, opgezegd of anderszins beëindigd en niet tussen de deelnemende werknemers en PTI. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of sprake is van een losse, enkele opdracht, wordt een overeenkomst tussen PTI en een bedrijf aangegaan voor de duur van tenminste één (1) jaar en wordt behoudens rechtsgeldige opzegging stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt een opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden tegen het einde van de lopende (al dan niet eerder verlengde) contractsduur. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk behoudens schriftelijke toestemming van PTI al dan niet tegen nadere voorwaarden.

BIJLAGE I, HERROEPINGSFORMULIER PTI

FORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–           Aan:     PTI

Ellen Pankhurststraat 9

5032 MD TILBURG

tel. 013-850 90 23

info@pticoaching.nl

www.pticoaching.nl

–           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroep/herroepen*

–           Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

–           [Naam consumenten(en)]

–           [Adres consument(en)]

–           [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

RETOURNEREN PTI

Team PTI streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen fitter en gezonder te maken door verantwoorde training en gezonde voeding. Dat geldt ook voor onze producten in onze webshop! Mocht je toch een product retour willen sturen, dan lees je hieronder hoe dat moet. Mocht je vragen hebben, dan weet je ons te vinden!

Producten met een beperkte houdbaarheid of producten met een gezondheidsrisico of waarvoor hygiënische voorschriften gelden en waarvan de verzegeling is verbroken, kunnen wij helaas niet retour nemen. Het herroepingsrecht is daarop dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.

Bestellingen van andere voor consumptie bestemde producten met een langere houdbaarheid en die door PTI verzegeld worden geleverd, kunnen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden worden geannuleerd, mits de verzegeling omwille van hygiënische of gezondheidsrisico’s niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is je bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht je gebruik maken van je herroepingsrecht, dan heb je na annulering nogmaals 14 dagen om het  product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar PTI zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product in de originele staat en verzegelde verpakking aan PTI geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@pticoaching.nl of gebruik het daarvoor bedoelde retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour is ontvangen.

Bestellingen van niet voor consumptie bestemde producten, kunnen tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden worden geannuleerd. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van jou thuis naar PTI zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van je vervoerder. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product in de originele en onbeschadigde staat en verpakking aan PTI geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@pticoaching.nl of gebruik het daarvoor bedoelde retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour is ontvangen.